La ciència del Flow

És l’estat mental en què la persona està completament immersa en l’activitat que executa, amb una implicació total, elevant al màxim el seu rendiment.

La ciència del Flow ha estat i és investigada per Mihaly Csikszentmihaly, psicòleg i guru dels EUA que afirma que el Flow és el secret de la felicitat.

Aplicant la ciència del Flow, hem trobat la manera de “fluir” i contribuir a la felicitat de les organitzacions identificant els factors essencials per a l’èxit d’un negoci fluid.

grafico-flow
agile_mesa-de-trabajo-1_mesa-de-trabajo-1

Agile management

Metodologies de gestió de projectes que coordinen el treball dels equips i permeten assignar tasques de manera més ràpida i eficient.

D’aquesta manera, s’assegura que les propostes es converteixin en projectes reals i en resultats tangibles. Agile Management és el nostre marc de treball, i el nostre focus el employee experience, donant com a resultat equips acte dirigits, talent compromès, agilitat en la gestió d’equips i de projectes, i impacte directe en els resultats de la companyia.

Agile management

Metodologies de gestió de projectes que coordinen el treball dels equips i permeten assignar tasques de manera més ràpida i eficient.

D’aquesta manera, s’assegura que les propostes es converteixin en projectes reals i en resultats tangibles. Agile Management és el nostre marc de treball, i el nostre focus el employee experience, donant com a resultat equips acte dirigits, talent compromès, agilitat en la gestió d’equips i de projectes, i impacte directe en els resultats de la companyia.

agile_mesa-de-trabajo-1_mesa-de-trabajo-1

#Flowmeetsagile és un moviment
d’innovació, lideratge i gestió
on els equips treballen de forma àgil
i eficient, orientats als reptes del negoci
facilitant les experiències
de màxim rendiment i felicitat.

Manifiest

Principi 1: La nostra prioritat és donar resposta a l’exigència del negoci comprenent com ser feliç dins de l’organització per a millorar la cultura empresarial i la productivitat.

Principi 2: Els projectes es desenvolupen al voltant de persones motivades i compromeses. Cal facilitar-los un bon entorn definint límits i repte, aclarint el propòsit i confiant en l’execució del seu treball.

Principi 3: El mètode més eficient i efectiu per a comunicar informació a l’equip i facilitar que es comuniquin entre ells és la conversa face-to-face.

Principi 4: El flow en la seva màxima expressió és la principal mesura de progrés.

Principi 5: Agilitar, simplificar i desenvolupar consciència sobre el treball no realitzat és essencial.

Principi 6: Incrementar el nivell d’atenció sostinguda en les persones i els equips millora el nivell de consciència de l’organització.

Principi 7: La millora dels resultats emergeix d’equips auto organitzats / auto dirigits. Els donem autoritat en els seus processos d’autoregulació i la confiança que necessitin per a créixer com a equip.

Principi 8: Sempre hi ha marge de millora, sense importar com de bé estiguem fent les coses.

Principi 9: Procurem que la nostra comunitat se senti activa, creativa, innovadora, motivada i plena de vitalitat.

Principi 10: Els processos àgils aprofiten el canvi, fins i tot en fases més avançades, per a proporcionar avantatge competitiu al client. El canvi està integrat en l’ADN.

Principi 11: Agrair, ajudar i compartir fa que la felicitat flueixi en l’equip.

Principio 12: Totes les persones tenen talent; només cal descobrir en què brillen.

Flow meets agile

#Flowmeetsagile és un moviment
d’innovació, lideratge i gestió
on els equips treballen de forma àgil i eficient,
orientats als reptes del negoci facilitant
les experiències
de màxim rendiment i felicitat.

Manifiest

Principi 1: Nuestra prioridad es dar respuesta a la exigencia del negocio comprendiendo cómo ser feliz dentro de la organización para mejorar la cultura empresarial y la productividad.

Principi 2: Los proyectos se desarrollan alrededor de personas motivadas y comprometidas. Hay que facilitarles un buen entorno definiendo límites y reto, aclarando el propósito y confiando en la ejecución de su trabajo.

Principi 3: El método más eficiente y efectivo para comunicar información al equipo y facilitar que se comuniquen entre ellos es la conversación face-to-face.

Principi 4: El flow en su máxima expresión es la principal medida de progreso.

Principi 5: Agilizar, simplificar y desarrollar conciencia sobre el trabajo no realizado es esencial.

Principi 6: Incrementar el nivel de atención sostenida en las personas y los equipos mejora el nivel de conciencia de la organización.

Principi 7: La mejora de los resultados emerge de equipos auto organizados / auto dirigidos. Les damos autoridad en sus procesos de autorregulación y la confianza que necesitan para crecer como equipo.

Principi 8: Siempre hay margen de mejora, sin importar lo bien que estemos haciendo las cosas.

Principi 9: Procuramos que nuestra comunidad se sienta activa, creativa, innovadora, motivada y llena de vitalidad.

Principi 10: Los procesos ágiles aprovechan el cambio, incluso en fases tardías, para proporcionar ventaja competitiva al cliente. El cambio está integrado en el ADN.

Principi 11: Agradecer, ayudar y compartir hace que la felicidad fluya en el equipo.

Principio 12: Todas las personas tienen talento; sólo hay que descubrir en qué brillan.

DIGUES HOLA!